Adatkezelési Tájékoztató

Tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) ismerteti a honlap üzemeltetése és használata során alkalmazott adatvédelmi elveket és adatkezelési gyakorlatot.

A Tájékoztató összeállításakor a tvszerelo.com weboldal üzemeltetője (a honlap tulajdonosa) különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

Felhasználónak minősül a weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a honlap bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a honlap bármely elemének használatát megkezdi, akkor elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, illetve tudomásul veszi, hogy az oldalhoz kapcsolódó szolgáltatások esetében (Google.com) az illetékes weboldalakon közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

I. Adatkezelési alapelvek

A jelen Tájékoztató a honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, melyeket az üzemeltető saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Az üzemeltető körültekintően védi a felhasználók személyes adatait. Honlapunkon számos biztonságtechnológiai eljárást (pl. biztonságos http kapcsolat, a Google Inc. reCAPTCHA szolgáltatása) alkalmazunk annak érdekében, hogy védjük weboldalunkat a jogosulatlan felhasználástól és megőrizzük felhasználóink személyes adatainak biztonságát.

Az Adatkezelő adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen, bizonyos esetekben (pl. termék vagy szolgáltatás rendelés) pedig szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul, melynek megvalósítására a Szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. A honlap látogatói a Szolgáltatást önkéntesen használják. A Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az weboldal használata során általa közölt Személyes adatai, illetve a róla generált adatok felhasználásra kerüljenek. Az adatokat kizárólag abból a célból használjuk, amely célból a Felhasználó megadta azokat (pl.: termék vagy szolgáltatás rendeléssel kapcsolatos szerződéses feltételek teljesítése, egyéb szolgáltatások).

Tájékoztatáshoz való jog:
A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek érdekében hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Hozzáféréshez való jog:
A Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt adatairól, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges Adatfeldolgozók nevéről és címéről, valamint az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről. (Az általános tudnivalók a Tájékoztató Adatvédelmi gyakorlatról szóló részében olvashatók.)

Helyesbítés joga:
A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

Adatkezelés időtartama:
Az üzemeltető addig őrzi meg a Felhasználó adatait, amíg azok szükségesek az összegyűjtésük alapjául szolgáló cél eléréséhez (pl. Szolgáltatások biztosítása, jogi és könyvelési kötelezettség teljesítése), illetve amíg a Felhasználó nem kéri adatainak törlését.

Visszavonás joga és Törléshez való jog (Elfeledtetéshez való jog):
A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén - amennyiben az adatkezelésre nincs egyéb jogszabályi kötelezettség - jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni és kérheti személyes adatainak törlését, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Tiltakozáshoz való jog:
A tiltakozás a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Az üzemeltető a személyes adatokat a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával veszi fel, és abból a célból használja azokat, amely célból megadták, ezért az érintett tiltakozása valójában az adatok törlése iránti kérelme, csak tiltakozásként fejezi ki. Olyan adatok törlését az üzemeltető nem végezheti el, amelyek kezelésére jogi és könyvelési kötelezettség alapján köteles (pl. számlázási adatok).

Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog):
A Felhasználó kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (adatai zárolását) az Adatkezelőnél abban az esetben, ha:
- vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamban,
- az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de annak törlését bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme kizárja; vagy,
- tiltakozott az adatkezelés ellen, és az eljárása jogszerűségének vizsgálata még nem zárult le.
A zárolás alatt lévő személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

Adattovábbításhoz (Adathordozhatósághoz) való jog:
A Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Kérelmek kezelése:
A Felhasználó az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az info@tvszerelo.com e-mail címen juttathatja el hozzánk. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet elektronikus úton. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Adattárolás:
A honlapon kezelt személyes adatok az Intronet Kft. (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11., fsz.2.) által biztosított szervereken kerülnek elhelyezésre.

Adattovábbítás:
A honlap üzemeltetése, illetve az oldalon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek harmadik fél, szolgáltató partnerek részére (Adatfeldolgozók). Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. A Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Javasoljuk, hogy tekintse át ezen szolgáltatók adatkezelési tájékoztatóját is.

A Felhasználó felelőssége a közölt adatokkal kapcsolatban:
Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A közölt adatok helyességéért és valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött Felhasználó Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
A tvszerelo.com oldal üzemeltetőjét örömmel tölti el, ha ügyfelei elégedettek, és tapasztalataikat másokkal is meg szeretnék osztani köszönőlevél, tv-k átadásáról készült fényképek formájában. A köszönőlevél írásával és a tv átadásokról készült fényképfelvételekkel kapcsolatban szeretnénk felhívni néhány fontos tudnivalóra a honlap Felhasználóinak figyelmét. A köszönőlevelet és a fényképeket az üzemeltető nyilvánosan közzétett információként kezeli, amiknek a honlapon történő megjelenítéséhez az érintettek hozzájárultak. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. Ha a Felhasználó egy másik személy adatait az ő hozzájárulása nélkül teszi közzé, akár szándékosan, akár hanyag kezelésből kifolyólag, akkor az adatok közzétételéért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Adatvédelmi incidens és erről való tájékoztatás:
Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – az üzemeltető a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős. Amennyiben az Adatkezelőnek olyan adatvédelmi incidens jut a tudomására, amelyet megfelelő védelmi intézkedésekkel nem tud elhárítani és valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatvédelmi incidensről indokolatlan késedelem nélkül, nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja a Felhasználókat, és bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a honlapon található hivatkozás (link) vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az üzmeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Ön biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az adatait. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására. A Felhasználó következő belépésével elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit. Javasoljuk, hogy időnként látogasson vissza és ellenőrizze az esetleges módosításokat. Amennyiben Ön nem ért egyet a Tájékoztatóban foglaltakkal, meg kell kérjük, hogy ne használja oldalunkat.

II. Adatkezelési gyakorlat - üzenetküldő rendszer használata

Az űrlap általi üzenetküldés honlapunkon a következő adatok megadása után lehetséges: név, e-mail cím, telefonszám, adatvédelmi tájékoztató megismerését igazoló checkbox kipipálása. A közölt adatok helyességéért és valóságtartalmáért a Felhasználó felel. Az üzenetküldő űrlap kitöltésekor megadott Személyes adatokat honlapunk nem tárolja el, azok e-mail üzenetben kerülnek továbbításra a rendszer technikai e-mail címére. A sikeres információ továbítást a rendszer felbukkanó ablakban történő nyugtázással jelzi. Mivel rendszerünk az üzenetküldéshez szükséges Személyes adatokat nem tárolja, ezért a Felhasználónak minden alkalommal újra meg kell adnia az adatait.

Az adatkezelés jogalapja:
a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy az üzenetküldő űrlap kitöltésekor megadja adatait.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Név - kapcsolatfelvételhez.
E-mail cím - kapcsolatfelvételhez.
Telefonszám - kapcsolatfelvételhez.

Adatkezelés időtartama:
Az üzemeltető a Megrendelő adatait a megrendelést követő 5 évig kezeli, mivel eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

Adatkezelő:
Az üzemeltető

Adatfeldolgozó:
Az üzemeltető

III. Egyéb adatok kezelése - “Cookie”-k kezelése

Weboldalunk a hatékonyabb működés érdekében “cookie”-kat/sütiket (kisméretű adatfájlok, adatcsomagok) használ, amelyeket a böngésző program a Felhasználó számítógépén, illetve mobileszközén tárol. A honlap bizonyos részeinek kezeléséhez, a felhasználói munkafolyamatokhoz, a testreszabott kiszolgáláshoz, a kényelmi funkciók és a megfelelő felhasználói élmény biztosításához szükséges adatokat a böngésző program “cookie”-k használatával gyűjti és tárolja. A “cookie”-k alapvetően nem tartalmaznak személyes információkat, és önmagukban nem képesek a felhasználó azonosítására.

A technikai és az ideiglenes cookie-k:
Az adatkezelésnek elsősorban technikai jellegű célja van: bizonyos “cookie”-k feltétlenül szükségesek a rendszer folyamatos működéséhez, a honlap böngészéshez és használatához, míg más tartalmú “cookie”-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A rendszer által technikailag kezelt adatok: a Felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a honlap igénybevételekor generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként kezel. A “cookie”-k segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát, és megfelelő felhasználói élményt biztosít (ideiglenes “cookie”-k).

A honlapra történő belépéskor az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás és jogellenes tartalmak kiszűrése, ill. a felhasználó adatainak védelme érdekében) a Felhasználó IP címe külön hozzájárulás nélkül is rögzítésre kerül a tárhelyszolgáltatónál technikai célból. Az IP cím egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak. Az IP cím a Felhasználó azonosítására csak abban az esetben alkalmas, amennyiben az internetszolgáltató indokolt esetben, a hatóság kérésére azonosítja az IP címhez tartozó előfizetőt.

A honlap által használ ideiglenes “cookie”-k a munkafolyamat befejezésével, illetve a honlap bezárásával törlésre kerülnek. A legtöbb “cookie”-t a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a “cookie”-k alkalmazását tiltsa. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a “cookie”-k letiltása megakadályozhatja a honlap bizonyos részeinek, illetve funkcióinak használatát, az oldal működése nem lesz teljes értékű. A külső szolgáltatók által kezelt “cookie”-kra a külső szolgáltatók “cookie” kezelési gyakorlata vonatkozik.

IV. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, észrevétele, aggálya van, kérjük az info@tvszerelo.com e-mail címen jelezze felénk. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszt nyújthat be közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is, illetve lehetősége van adatinak védelme érdekében bírósághoz fordulni.
Keresetét a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso) nyújthatja be.